Lovci nacistu online dating maggie sottero bronwyn online dating

Rated 3.90/5 based on 527 customer reviews

w^^- n ;::^^ ;*4;* ,ÄÄ FORTHE PEOPLE POR EDVCATION POR SCIENCE LIBRARY OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY HRVATSKO NARAVOSLOVNO DRUŠTVO. Sada već ne ima nikakove dvojbe, daje to prava životinja: ona se evo giblje, ako i ne ostavlja mjesta, na kom je prirasla, i što više, ona se i hrani.

Koncima ga je valjda dohvatila, po svoj prilici i onako opekla, kao ono našu ruku, usljed cesa je onako sitna i nježna životinjica možda bila usmrćena, ili barem onesviešćena, te je tako postala plienom tomu požudnomu, na kamenju pričvršćenomu Molohu.

Ako se V 1 a s u 1 j a stegne, što čini na svaki najmanji podražaj, tad se i suzi i skrati tako, da skraćeno ždrielo dira osnovnu dolnju ploču, pipala se posve skrate, a ciela gornja polovina tiela zakrene se u nutrinu tako, da i usta i pipala izčeznu, a rubovi vanjske stiene tiela su koji se prstenato suzuju, zatvarajuć na gornjoj strani cielu ustnu ploču sa pipalima.

A obične životinje, kakove svuda susrećemo na kopnu, kao što su sisavci, ptice, ribe, žabe, gušteri, zmije, puževi, kukci, crvi i druge slične, pozna i svaki seljak, dapače i mnogo bolje, pošto živi više u naravi ; on razlikuje redovito bolje i pojedine vrsti ptica i riba; sliepića n. od zmije i gujavicu (Lumhrimis) od gliste, koja u čo- vjeku ili konju živi itd. Kako dakle vidimo, tu ne ima govora o kakovoj posebnoj probavnoj cievi ili crievu 1 o krvnom cievlju ili žilama, već jedna šupljina prelazi u drugu^ za to i ne govorimo tu o želudcu, crievu, žilama itd. već je sve to zastupano kod Aktinije jednom saveznom šupljinom. Sad si pomisli, da od ustnog otvora visi u nutrinu tiela, nu samo u gornjem predielu, recimo u gornjoj trećini valjka, cievčica, a od te ciev- čice idu okomito postavljene pločice i to zrakasto — ra- diamo — prema suprotnoj stieni tiela, te na taj način pregra- djuju taj gornji prediel u odieljene komorice i U klietke. Te okomite i radiamo namještene pločice spuštaju se ali i dublje od one cievčice, te dopiru do same osnovne ploče valjka, koja je na svojoj vanjskoj strani na kamenu prirasla. 135 Finora ho raccolto pochi e male conservati esemplari del tipo, diversi della varietà trochiformis e fra questi alcuni di per- fetta conservazione. Sono più di 20 anni, che abbiamo trovato il primo esem- plare poco bene conservato di questa specie in Croazia ad Okru- gljak ; le più diligenti ricerche da parte nostra e d' altri non rie- scirono a procurarcene un secondo.

Leave a Reply